Grading Syllabus - 1st Kyu (Brown)

Shrewsbury’s established Karate Club – The Shrewsbury Katsu Karate-Do Club will guide you through your grading process.

1st Kyu (Brown)

BASICS

1. Kette Junzuki
2. Kette Gyakuzuki
3. Kette Junzuki No Tsukkomi
4. Kette Gyakuzuki No Tsukkomi
5. Nagashizuki
6. Surikomi Mawashigeri Jodan
7. Mawashigeri Jodan
8. Ushirogeri Chudan
9. Surikomi Sokuto Jodan
10. Uwashi Mawash
11. Surikomi Uwashi Mawash

COMBINATIONS

1. Zenshinshite Renzuki Jodan Chudan-Maegeri-Mawashigeri-Ushirogeri-Gyakuzuki
2. Surikomi Renzuki Jodan Chudan- Surikomi Maegeri-Mawashigeri-Ushirogeri-Uraken Jodan
3. Zenshinshite Renzuki Jodan Chudan-Maegeri-Nagashizuki-Gyakuzuki-Mawashigeri Chudan

IPPON GUMITE
1. Jodan Uke Ipponme, Nihonme, Sanbonme, Yonhonme (No 1-4)
2. Chudan Soto Uke and Uchi Uke
3. Maegeri Uke Ipponme, Nihonme, Sanbonme, Yonhonme, Gohonme (No 1-5)

OHYO GUMITE
Gohonme, Ropponme, Nanahonme (No 5, 6, 7)

KIHON GUMITE
Ipponme, Nihonme, Sanbonme, Yonhonme, Gohonme (No 1-5)

KATA
1. Pinan Godan
2. Ku-Shanku
3. Nai-Hanchi

JI YU KUMITE (Free Fighting)

Back