Grading Syllabus - 2nd Kyu (Brown)

Shrewsbury’s established Karate Club – The Shrewsbury Katsu Karate-Do Club will guide you through your grading process.

2nd Kyu (Brown)

BASICS

1. Kette Junzuki
2. Kette Gyakuzuki
3. Kette Junzuki No Tsukkomi
4. Kette Gyakuzuki No Tsukkomi
5. Nagashizuki
6. Surikomi Mawashigeri Jodan
7. Surikomi Sokuto Jodan
8. Ushirogeri Chudan
9. Nidan Geri
10. Uwashi Mawash
11. Surikomi Uwashi Mawash

COMBINATIONS

1. Surikomi Maegeri-Nagashizuki-Mawashigeri Jodan
2. Maegeri-Sokuto-Ushirogeri-Gyakuzuki
3. Zenshinshite Renzuki Jodan Chudan-Surikomi Maegeri-      Mawashigeri-Gyakuzuki

IPPON GUMITE

1. Jodan Uke Ipponme, Yonhonme (No 1 & 4)
2. Chudan Soto Uke and Uchi Uke
3. Maegeri Uke Nihonme, Yonhonme, Ropponme (No 2, 4, 6)

OHYO GUMITE (Semi-Free Fighting)

Ipponme, Nihonme, Sanbonme, Yonhonme, Gohonme (No 1-5)

KIHON GUMITE

Ipponme, Nihonme, Sanbonme, Yonhonme (No 1-4)

KATA

Ku Shanku
Pinan Godan

JI YU KUMITE (Free Fighting)

 

Back