Grading Syllabus - 4th Kyu (Purple)

Shrewsbury’s established Karate Club – The Shrewsbury Katsu Karate-Do Club will guide you through your grading process.

4th Kyu (Purple)

BASICS

11. Kette Junzuki
12. Kette Gyakuzuki
13. Kette Junzuki No Tsukkomi
14. Kette Gyakuzuki No Tsukkomi
15. Nagashizuki
16. Ushirogeri Gedan
17. Sokuto Chudan
18. Nidan Geri Jodan
19. Uwashi Mawash
20. Surikomi Uwashi Mawash

COMBINATIONS

1. Maegeri-Nagashizuki Jodan-Gyakuzuki
2. Surikomi Maegeri-Nagashizuki-Mawashigeri
3. Maegeri-Sokuto-Ushirogeri-Gyakuzuki

IPPON GUMITE

1. Jodan Uke Ipponme, Sanbonme (No 1 & 3)
2. Chudan Soto Uke and Uchi Uke
3. Maegeri Uke Yonhonme, Gohonme (No 4 & 5)

OHYO GUMITE (Semi-Free Fighting)

1. Nihonme (No2)
2. Sanbonme (No3)

KATA

Pinan Sandan
Pinan Yodan

JI YU KUMITE (Free Fighting)

Back