Grading Syllabus - 5th Kyu (Blue)

Shrewsbury’s established Karate Club – The Shrewsbury Katsu Karate-Do Club will guide you through your grading process.

5th Kyu (Blue)

BASICS

1. Kette Junzuki
2. Kette Gyakuzuki
3. Kette Junzuki No Tsukkomi
4. Kette Gyakuzuki No Tsukkomi
5. Nagashizuki
6. Ushirogeri Gedan
7. Sokuto Chudan
8. Nidan Geri Jodan
9. Uwashi Mawash
10. Surikomi Uwashi Mawash

COMBINATIONS

1. Mawashigeri-Ushirogeri-Gyakuzuki
2. Surikomi Sokuto-Ushirogeri-Uraken Jodan

IPPON GUMITE

1. Jodan Uke-Sanbonme, Yonhonme (3 & 4)
2. Maegeri Uke- Sanbonme, Yonhonme (3 & 4)
3. Chudan Soto Uke and Uchi Uke

OHYO GUMITE (Semi Free Fighting)

1. Ipponme (No1)
2. Nihonme (No2)

KATA

1. Pinan Shodan
2. Pinan Sandan

JI YU KUMITE (Free Fighting)

Back