Grading Syllabus - 6th Kyu (Green)

Shrewsbury’s established Karate Club – The Shrewsbury Katsu Karate-Do Club will guide you through your grading process.

6th Kyu (Green)

BASICS

1. Kette-Junzuki
2. Kette-Gyakuzuki
3. Tobikomizuki
4. Surikomi-Mawashigeri Chudan
5. Surikomi Sokuto Chudan

COMBINATIONS

1. Maegeri-Sokuto-Gyakuzuki
2. Surikomi Maegeri-Sokuto-Gyakuzuki

IPPON GUMITE

1. Jodan Uke Ipponme (No1)
2.                                  (No2)
3. Maegeri Uke Gohonme (No5)
4.                       Ropponme (No6)

OHYO GUMITE (SEMI-FREE FIGHTING)

    Ipponme (No1)

KATA

Pinan Nidan

JI YU GUMITE (Free Fighting)

Back