Grading Syllabus - 7th Kyu (Orange)

Shrewsbury’s established Karate Club – The Shrewsbury Katsu Karate-Do Club will guide you through your grading process.

7th Kyu (Orange)

PRE-SELECTION TEST

BASIC TECHNIQUES

1. Junzuki no Tsukkomi
2. Gyakuzuki no Tsukkomi
3. Mawashigeri

COMBINATIONS

1. Maegeri-Mawashigeri-Gyakuzuki
2. Surikomi Maegeri-Mawashigeri-Gyakuzuki

SANBON GUMITE

1. Chudan Soto Uke-Maegeri-Gyakuzuki
2. Chudan Uchi Uke-Empi
3. Maegeri Uke Ipponme (No1)
4.                       Nihome (No2)

 

Back